SMD Fast Recovery Diode
 
SMD Fast Recovery Diode
  50V 100V 200V 400V 600V 800V 1000V
1A RS1A RS1B RS1D RS1G RS1J RS1K RS1M
FR1A FR1B FR1D FR1G FR1J FR1K FR1M
2A FR2A FR2B FR2D FR2G FR2J FR2K FR2M
3A FR3A FR3B FR3D FR3G FR3J FR3K FR3M